Algemene Voorwaarden The Natural Step

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

VERKOOPVOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstige – overeenkomsten in het kader waarvan wij onder welke titel dan ook zaken leveren en/of diensten verrichten, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van een ieder die wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarnaar door de opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn voor ons slechts verbindend indien en voorzover wij ons daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard.
 3. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen beide algemene voorwaarden, zullen onze algemene voorwaarden prevaleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Deze voorwaarden zullen ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

ARTIKEL 2 – OFFERTES EN PRIJSOPGAVE

 1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers, dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstof-, materiaal- en arbeidskosten, overheidsmaatregelen, assurantiepremies, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen et cetera, daartoe noodzaken. Wij zullen de opdrachtgever van de eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en meer bedraagt dan tien procent van de oorspronkelijke prijs, heeft de opdrachtgever het recht om binnen vijf dagen na verzending van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan hij wordt geacht met de prijsverhoging in te stemmen.
 2. Tekeningen, fabricagemethoden en bescheiden, op de opdracht betrekking hebbende en verstrekt door ons, blijven ons eigendom en mogen op geen enkele wijze worden overgenomen, vermenigvuldigd of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven worden tenzij schriftelijk met ons overeengekomen. Materialen die zijn gelabeld onder de Creative Commons licentie zijn hier van uitgezonderd.

 

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand – al dan niet na een offerte – wanneer de opdracht schriftelijk door ons is bevestigd of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. Wij zijn door en vanaf de onder artikel 3 lid 1. genoemde aanvaarding van de opdracht gebonden.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Toezending van aanbiedingen en/of catalogi, prijslijsten en dergelijke verplichten ons niet tot acceptatie van de opdracht.
 5. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Indien daarentegen veranderingen vermindering van de kosten tot gevolg hebben, dan kunnen wij besluiten dat deze veranderingen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 7. Bij eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt 30 % van de nog te ontvangen vergoeding op basis van de duur van de overeenkomst, direct in rekening gebracht.
 8. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig (maximaal 48 uur) en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of bestellingen is het risico voor de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat het overeengekomen tijdstip van beschikbaarstelling van levering door ons wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van ons geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 4 – NIET-NAKOMING

 1. Indien de opdrachtgever op enige wijze jegens ons tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of -vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de opdrachtgever, zijn wij, onverminderd de overige aan ons toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
 2. De uitvoering van een overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of;
 3. Al onze eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten en/of;
 4. Elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de andere rechten van ons onder welke overeenkomst met de opdrachtgever 
dan ook.
 1. In alle in artikel 4 lid 1. genoemde gevallen zijn wij voorts gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. De 
opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten op dit punt te effectueren.

ARTIKEL 5 – LEVERING

 1. Overeengekomen termijnen van levering gelden bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een na overleg met ons te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen, welke termijn ten minste gelijk zal zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd, een en ander behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 2. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot drie maanden als bedoeld in artikel 10 lid 4. In dat geval wordt – zonder dat opdrachtgever de overeenkomst mag ontbinden – de in de vorige zin bedoelde termijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, vermeerderd met een periode waarbinnen wij redelijkerwijze tot aflevering kunnen overgaan.
 3. Indien de overeenkomst bestaat uit het bewerken/verwerken van materialen – beschikbaar gesteld door de opdrachtgever – zijn wij, tenzij anders is overeengekomen, gerechtigd de restanten, althans datgene wat wij redelijkerwijze als zodanig kunnen aannemen, af te voeren en te vernietigen. Indien daaraan kosten verbonden zijn komen deze voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 6 – ZEKERHEID

 1. Indien er goede grond bestaat voor ons om te vermoeden dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is de opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van ons genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen terzake door ons uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door ons gewenste vorm.
 2. Indien de opdrachtgever geen gevolg geeft aan een door ons gedaan verzoek als bedoeld in artikel 6 lid 1. van deze voorwaarden, wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen de opdrachtgever aan ons uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zullen wij gerechtigd zijn de verdere uitvoering van enige overeenkomst onmiddellijk op te schorten.

ARTIKEL 7 – BETALING, PRIJZEN EN KOSTEN

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen:
  1. gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde feitelijke 
gegevens;
  2. exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten.
 2. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht door of namens de opdrachtgever zijn, geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na de datum van ontvangst van de factuur. Zodra de betaaltermijn verstrijkt, raakt opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente, vermeerderd met 1,5% per jaar tot de voldoening. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 4. Tenzij anders overeengekomen, kan de opdrachtgever nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien wij aan opdrachtgever een gespecificeerde opgave toezenden van hetgeen hij aan ons verschuldigd is en van hetgeen wij aan hem verschuldigd zijn dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring.
 5. De opdrachtgever is aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som, ondanks aanmaning, niet voldoet, en wij de vordering aan derden in handen geven. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat wordt geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is, in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van een tarief per tijdseenheid, dat eveneens door de genoemde Orde wordt geadviseerd, vermeerderd met de door onze raadsman aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan opdrachtgever in rekening gebracht met als minimum het door de Rechter buiten de overeenkomst te liquideren bedrag.
 6. De door opdrachtgever of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, daarna op verschuldigde rente en, tot slot, op de hoofdsom.

ARTIKEL 8 – KEURING EN RECLAME

 1. De opdrachtgever is verplicht om de door ons afgeleverde zaak of prestatie onverwijld na inontvangstneming te keuren op hoeveelheid en/of direct zichtbare gebreken. Indien opdrachtgever wat dit betreft wil klagen dan dient hij ons in ieder geval binnen acht werkdagen na aflevering schriftelijk te berichten.
 2. Indien en voorzover het gaat om gebreken die redelijkerwijze niet binnen de artikel 8 lid 1. genoemde termijn konden worden ontdekt, dan dient de klacht binnen acht werkdagen, nadat opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij ons te zijn ingediend. Deze regel geldt ook indien aan de zaak of prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door ons geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die wij kennen of behoorden te kennen, doch niet aan opdrachtgever hebben medegedeeld.
 3. Klachten omtrent facturen dienen binnen 7 dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke termijn niet opgeschort.
 4. Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer zij tijdig zijn ingediend en volledige betaling binnen de door ons gestelde termijn heeft plaatsgevonden. Indien wij enige klacht toch in behandeling nemen dan dienen onze inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en wij in het kader daarvan werkzaamheden hebben verricht c.q. zaken hebben geleverd, dan hebben wij het recht om dit een en ander aan de opdrachtgever tegen de normaal bij ons geldende prijzen in rekening te brengen.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens het elders in deze voorwaarden gestelde, de algemene regels van openbare orde, de redelijkheid en billijkheid, alsmede bepalingen van dwingendrechtelijke aard, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook.
 2. Wij zullen voor schade, toegebracht aan de opdrachtgever, door deze nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een hogere som, dan 25 % van het betreffende factuurbedrag met betrekking tot de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden.
 3. Indien wij erkennen dat wij toerekenbaar tekort zijn geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan hebben wij het recht om aan de opdrachtgever mede te delen dat wij kosteloos tot nieuwe levering c.q. aflevering van het ontbrekende zullen overgaan. Indien wij na genoemde mededeling op korte termijn leveren, dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien aan ons uit de overeenkomst en in verband daarmee aan ons verschafte informatie blijkt dat latere levering voor opdrachtgever uiterst nadelig is of opdrachtgever voorafgaand aan bedoelde mededeling de overeenkomst terecht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen.
 4. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die wij aan een derde hebben opgedragen, is beperkt tot zover als de derde ons effectief vrijwaart. Wij zullen al hetgeen doen respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van ons gevergd kan worden om in een voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
 5. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 6. De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ons terzake de uitvoering van de overeenkomst en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien, tenzij er 
sprake is van opzet of grove schuld aan onzerzijds, dan wel aan de zijde onze ondergeschikten.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan derden, welke is veroorzaakt door schending van octrooien, 
auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege de opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. De opdrachtgever is gehouden ons hiervoor te vrijwaren.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT EN ANDERE VERHINDERINGEN

 1. Er zal sprake zijn van overmacht indien er sprake is van een tekortkoming onzerzijds, die niet aan onze schuld is te wijten, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt.
 2. Indien een toeleverancier van wie wij de zaken betrekken, door niet aan ons in redelijkheid toe te rekenen oorzaak, 
ondanks aanmaningen onzerzijds, in gebreke blijft met een degelijke levering dan wel niet tijdig levert, geldt dit ten 
aanzien van de opdrachtgever voor ons als overmacht.
 3. Gedurende een situatie van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort, zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding jegens de opdrachtgever. Indien voor langer dan drie maanden wordt verhinderd, zijn partijen bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder opgave van de omstandigheid die verdere nakoming belet, eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever.
 4. In het geval er sprake is van tijdelijke verhindering tot drie maanden na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid/omstandigheden is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat opdrachtgever de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen wij moeten leveren op de voet van het in artikel 5 lid 2. gestelde, verlengd.

 

ARTIKEL 11 – INHOUD ADVERTENTIES

 1. Elke reclame-uiting behoeft voor plaatsing de goedkeuring van ons. Het staat ons vrij een reclame-uiting te weigeren indien wij de kans reëel achten dat aan ter beschikking gestelde reclameruimte schade zal worden aangebracht in verband met de aard en/of inhoud van de reclame-uiting. Goedkeuring van een reclame ontheft de opdrachtgever niet van haar aansprakelijkheid voor de vorm en inhoud daarvan. Opdrachtgever staat onder meer ervoor in dat de reclame-uitingen:
 2. Niet in strijd zullen zijn met de openbare orde en/of goede zeden;
 3. Niet in strijd zullen zijn met enig overheidsbesluit dat ter plaatse geldend is;
 4. Niet in strijd zullen zijn met de reclamecode en/of enige wettelijke bepaling en/of recht van enige derde;
 5. Geen religieuze of politieke strekking hebben;
 6. Niet van een zodanig levensbeschouwelijke aard zijn dat zij minder geschikt zijn voor de betreffende vorm 
van (buiten) reclame;
 7. Voldoen aan alle eisen redelijkerwijs te stellen aan betreffende vorm van (buiten) reclame waaronder de eis 
dat de reclame-uitingen niet uitnodigen tot vandalisme.
 8. Opdrachtgever vrijwaart ons en onze eventuele concessiegever voor alle aanspraken van derden en de 
daaruit voortvloeiende schade, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, die deze derden jegens ons en/of onze concessiegever in verband met de reclame-uitingen pretenderen.

ARTIKEL 12 – DIVERSEN

 1. De opdrachtgever mag haar rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met ons niet aan derden overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 2. Indien wij met twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen één of meer overeenkomsten sluiten, is ieder van deze (rechts)personen jegens ons hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit deze overeenkomst(en) voortvloeien.
 3. Alle materialen, halffabrikaten en gerede producten van de opdrachtgever of van derden zijn gedurende de periode dat zij zich onder ons bevinden, voor rekening en risico van de opdrachtgever, respectievelijk die derden en zijn door ons niet verzekerd. Wij hebben deze zaken slechts onder ons genomen onder uitdrukkelijk beding dat, behalve voorzover opzet of grove schuld aan onze zijde mocht worden bewezen, alle aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of enigerlei schade wordt uitgesloten en dat de opdrachtgever ons vrijwaart tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden.
 4. Wij zijn bevoegd om – indien dit noodzakelijk, dan wel wenselijk geacht wordt – voor een juiste uitvoering van de opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de vooraf verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten die wij sluiten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Alle geschillen die tussen ons en opdrachtgever ontstaan worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter, beslecht door een Arrondissementsrechtbank , tenzij wij voorkeur geven aan de rechter die bevoegd zou zijn volgens de algemene bevoegdheidsregels.